English   Español   简体中文   繁体中文
22.07.2018

מחלקת מקרקעין

מחלקת מקרקעין
משרדנו עוסק בכל תחומי הנדל"ן, החל מעיסקאות פשוטות ועד למורכבות שבהם, מליווי קבלנים בסבך המשפטי; ליווי רוכשי דירות, מוכרי דירות, טיפול במיסוי מקרקעין (מס רכישה, מס שבח, מס מכירה, היטל השבחה), צדדים המעוניינים לשכור או להשכיר נכסים וכיוצ"ב.
.