English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

כל המידע על העסקת בני נוער בחופש הגדול

החופש הגדול תומן בתוכו הזדמנות לבני הנוער להרוויח כסף – להלן ריכוז של נושאים שונים הנוגעים לתנאי העסקה של בני נוער.

גיל העסקה

עבודת נוער מוסדרת בחוק עבודת נוער, שעיקריו מפורטים בעמוד זה. גיל העסקה מינימאלי בישראל הינו 15 שנים (ובהתאם לתנאי החוק), ובחופשת הקיץ 14 שנים. בהופעות ציבוריות ובסרטוני פרסומת, ניתן להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים על-פי היתר מיוחד.

פנקס עבודה ובדיקות רפואיות

לא יועסק נער (ילד עד גיל 18) אלא אם נבדק בדיקה רפואית ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש צורך לקבל אישור רופא תעסוקתי בטרם העסקת הנער.

 לא יועסק נער אלא עם פנקס עבודה שהוצא על שמו על-ידי שירות התעסוקה לנוער. פנקס העבודה חייב להימצא במקום עבודת הנער.

 שעות עבודה ומנוחה

לא יועסק נער במנוחה השבועית. מנוחה שבועית היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול:

לגבי נער יהודי – את יום השבת, לגבי נער שאינו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את יום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 אין להעסיק נער, שטרם מלאו לו 16, יותר מ– 8 שעות ליום עבודה ולא יותר מ– 40 שעות בשבוע.

 צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום בתנאי ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).

אין להעסיק נער מתחת לגיל 16 או צעיר מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליו (לפני סיים כיתה י') בלילה בשעות שבין 20.00 לבין 08.00 בבוקר, ואין להעסיק נערים בגילאים 16 עד 18 בלילה בפרק הזמן שבין השעות 22.00 לבין 06.00 בבוקר.

במידה שיש צורך בהעסקת נוער בשעות שמעבר לשעות הנ"ל ועד השעה 23:00, ניתן לפנות לממונה על חוק עבודת הנוער במינהל אכיפה והסדרה בטלפון 03-7347440 בבקשה לקבלת היתר העסקה.

ביום עבודה בן 6 שעות ומעלה, חובה לתת לנער הפסקה של 3/4 שעה לפחות, מזה 1/2 שעה רצופה.

צור קשר

מאת

אין תגובות עדיין.

השאר תגובה