English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

המוסד לבוררות

בוררות הינה החלופה להליך משפטי ארוך ומייגע, ומציעה לצדדים פתרון קל ונוח ליישוב מחלוקות.
המוסד לבוררות של עו"ד גיא ויצ'לבסקי הוקם לצורך קיום של מערך יעיל והוגן לפתרון סכסוכים מחוץ לבית המשפט. הוא מאפשר לצדדים להיזקק להליך מהיר ויעיל לפתרון המחלוקת.
במסגרת הבוררות יכולים הצדדים להשפיע במידה רבה על עיצוב תוכן הבוררות ומסגרת הסמכויות הנתונות לבורר וכן על האופי הדיוני של ההליך. הבורר יכול ליתן הכרעה המאפשרת פיתרון מעשי למחלוקת תוך הפעלת שיקולי צדק והגינות, שאינם נעוצים בהכרח בשיקולי משפט. הליך של בוררות מותנה, בראשיתו, בהסכמת הצדדים. מרגע שהסכימו הצדדים על הפניית הסכסוך לבוררות אין בהתנגדותו של מי מהם כדי להפסיק ההליך, והבורר שנבחר על-ידם מתמנה למעשה להכריע במחלוקת. היתרון הבולט של מוסד הבוררות הינו הכרעתם המהירה והיעילה של סכסוכים.  
לבורר מוקנות סמכויות נרחבות והוא לא מוגבל לרוב בסדרי הדין והבאת הראיות הנהוגים בבתי-המשפט; בדרך כלל מסתיים הליך המתנהל בבוררות בזמן קצר וזאת בניגוד להליך המתנהל בבית-המשפט שעשוי להימשך שנים – בכך קיים חסכון ניכר הן בהוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד והן בזמן ובוודאות קיום פסק-הדין.התערבות שיפוטית בפסק הבורר הינה צרה ומוגבלת לעילות מוגדרות. בית המשפט גם אינו רשאי להעמיד את הפסק במבחן ביקורתו אם הוא צודק או בלתי צודק בהתאם לתפיסתו שלו. עליו להעמיד למבחן את פסק הבורר בשאלות-יסוד שעניינן בחינת תקינותו הבסיסית של הליך הבוררות – קיומו של הסכם בוררות בר תוקף, מינוי בורר כדין, פסיקה בתוך גבולות הסמכות, שמירה על כללי צדק טבעי, עמידה באמות מידה של תקנת הציבור, ועוד שורה של עניינים לדוגמא, כאשר יש פגיעה בתקנת הציבור שמשמעותה סתירה עמוקה בתפיסות היסוד של החברה בהיבט המוסרי, חברתי או כלכלי. רק כאשר הוכחה סתירה שכזו יבוטל פסק-בורר. עילה נוספת לביטול פסק-בורר עשויה להיות כי פסק-הבורר אינו בר-ביצוע. 
מכאן שהתערבות שיפוטית לביטולו של פסק בורר הינה בבחינת צעד חריג, רב משמעות והשלכות שיש לנקוט בו במקרים נדירים, מקום שנמצא לכך בסיס איתן. הצדדים קבלו על עצמם מראש את הכרעת הבורר גם אם יטעה, וגם אם צד זה או אחר לא יהיה שבע נחת מההחלטה. הליך הבוררות מסתיים בפסק שניתן להגישו לאישור לבית המשפט. פסק בורר שאושר דינו כדין פסק של בית – משפט, לכל דבר ועניין, והוא ניתן לאכיפה גם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
לסיכום, הליך הבוררות הינו כלי משפטי רב עצמה ויש בו כדי להתגבר על חלקם הגדול של חסרונות ומוגבלויות ההליך המשפטי הרגיל ו"לעקוף" את "צוואר הבקבוק" שיוצר בדרך כלל ההליך המשפטי.
הבוררים במשרדנו הינם עו"ד ובעלי תואר נוסף במנהל עסקים (התמחות במימון ושוק ההון).
עו"ד גיא ויצ'לבסקי ממונה כבורר מטעם לשכת עורכי הדין.