English   Español   简体中文   繁体中文
18.02.2020

מחלקת נזיקין

דיני תאגידים

דיני הנזיקין מעוגנים בכללים שהוסדרו בפקודת הנזיקין ועוסקים במצב בו נגרם לאדם נזק, בין אם לגופו ובין אם לרכושו, על ידי גורם חיצוני כלשהו.

מחלקת הנזיקין במשרד עורכי דין גיא ויצ'לבסקי ושות' מתרכזת בתביעות בתחום דיני נזיקין הכוללים בעיקר נזקי גוף כתוצאה מרשלנות רפואית (אך לא רק).

רשלנות רפואית – הינה טיפול רפואי שסטה מהסטנדרט המקובל ואשר כתוצאה ממנו נגרם למטופל נזק המוגדר כרשלנות רפואית; אם מתברר בבית המשפט שהטיפול הרפואי לא תאם את הרמה המקצועית המקובלת בתקופה שהיתה רלבנטית במועד בו ניתן הטיפול, ניתן יהיה לקבוע כי היתה רשלנות רפואית.

כדי להצליח בתביעת רשלנות רפואית, על הניזוק להוכיח, בין היתר, את כל יסודות עוולת הרשלנות כמפורט בסעיפים 36-35 לפקודת הנזיקין:
– התרשלות המזיק.
– חובת זהירות המוטלת על המזיק כלפי הניזוק.
– קיום נזק לניזוק בעטיה של התרשלות המזיק (קשר סיבתי).

רשלנות יכולה לדוגמא להיות עקב אי ביצוע בדיקות שמקובל לבצע לשם אבחון מחלה מסוימת, איחור באבחון מחלה או גידול, אבחון שגוי או אי אבחון, טיפול שגוי או אי טיפול במקום בו ניתן היה לאבחן או לטפל, לידה שנוהלה בצורה כושלת והסתיימה בנזק ליולדת או לתינוק, גרימת סיבוך בטיפול אשר לא בוצע במיומנות הדרושה וגרם לנזק וכיוצ"ב.

לצורך הגשת תביעה בתחום זה יש צורך להגיש חוות דעת רפואית ולשם כך משרדנו עומד בקשר רציף עם רופאים בכירים בתחומי הרפואה השונים.

אנו מטפלים בכל נפגעי הגוף, ללא יוצא מן הכלל, אנו נלחמים עבור לקוחותינו על מנת שיקבלו את מלוא הפיצוי המגיע להם מחברות הביטוח והמזיקים.

במידה ונפגעתם עקב רשלנות רפואית, בהיריון, בלידה, בניתוח, ברפואת שיניים וכיוצ"ב הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו על מנת שנלווה אתכם במו"מ ו/או נגיש עבורכם תביעה לבית המשפט המוסמך וזאת עד לקבלת הפיצוי המבוקש.