English   Español   简体中文   繁体中文
05.08.2020

מכירות מכינוס נכסים ופשיטות רגל – היבטים משפטיים

המידע האמור והדפים הנ"ל אינם מהווים ייעוץ לביצוע עסקות ו/או רכישה ו/או השקעה ו/או כל רכישה אחרת ו/או באים להחליף את שיקול הדעת של הגולשים.

אין בפרסום כדי להוות הצעה מחייבת למכירת הנכסים המפורסמים. אדרבה, הנכסים ימכרו במצבם הקיים והאחריות לבדיקת הנתונים העובדתיים ו/או המשפטים ו/או התכנוניים והנוגעים ו/או הקשורים לנכסים לרבות מהות הזכויות, קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרה, היבטי מיסוי – מוטלת על הפונה ו/או פונים בלבד.

הנכסים ימכרו AS IS והמוכר ו/או כונס הנכסים ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לנהל מו"מ לפי שיקול דעתו עם מי מבין הפונים ו/או עם אחרים והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מכירת התמחרות (בכל דרך לפי שיקול דעתו הבלעדי ו/או על פי הנחיות של בית המשפט או הוצאה לפועל ו/או על פי הערכת שווי) של הנכס ואינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או איזה הצעה שהיא.

יתכן והמכר הסופי יהיה כפוף לאישור בית המשפט ו/או הוצאה לפועל.

לתשומת לבכם – המידע המתפרסם באתר ובדפים אלה עשוי להשתנות מזמן לזמן והוא אינו מחייב את המוכר ו/או כונס הנכסים ו/או מי מטעמו והוא לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם עקב הסתמכות על האמור לרבות בגין מידע שגוי, לא מלא, לא מדויק ו/או לא מעודכן.