English   Español   简体中文   繁体中文
05.08.2020

סימני מסחר

דיני תאגידים
סימן מסחר מהו?

סימן מסחר הוא סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין או השירותים אותו הוא מייצר או עוסק בהם. אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר.

מטרת סימן המסחר הינה כפולה: מחד, מבחינתו של בעל הסימן, הסימן מבדל ומייחד את מוצריו ביחס למוצרים של יצרנים אחרים ומסייע לבעל הסימן ביצירת מיתוג וייחודיות למוצריו בקרב ציבור הצרכנים. מאידך, מאפשר הסימן לציבור הצרכנים להבחין במוצר מסוים ולהימנע מלטעות בדבר מקור המוצר הנושא את הסימן.

העיסוק בתחום זה דורש לא רק הבנה עמוקה של החוק והפסיקה אלא גם צורך לשמור על הידע ולהתעדכן בשינויים והעדכונים באופן מתמיד.

משרד עורכי דין גיא ויצ'לבסקי ושות' מתמחה ברישום והגנה על מותגים בארץ ובעולם עבור לקוחותיו.

משרדנו מתמחה בתחום סימני המסחר ועוסק במתן שירותים משפטיים מקיפים בתחום זה ובכלל זה, ייעוץ משפטי בטרם רישום סימן מסחר, חיפוש סימן מסחר, מתן חוות דעת בהתאם לתוצאות החיפוש, עריכה והגשת בקשה לרישום סימן מסחר, ניהול הליכי רישום סימן מסחר, ייצוג משפטי בהליכי התנגדויות, ייצוג משפטי בהליכי ביטול סימן מסחר, הליכים שונים בפני רשם סימני המסחר.

השרות המשפטי כולל גם את הנושאים הבאים:
ערכית הסכמים בתחום סימני המסחר.
ייצוג לקוחות בבית המשפט עקב הפרה של סימני מסחר.
קבלת צווי מניעה.
קבלת סעדים זמניים.
רישום בעל זכות.
התנגדויות (ביטול / מחיקה של סימני מסחר) אצל רשם סימני המסחר.