English   Español   简体中文   繁体中文
02.08.2020

דיני עבודה

כתבה ב – NFC החברה

החברה נישלה את עובדיה עקב אי זכייה במכרז כתבה ב NFC – משרדנו ייצג את העובדים, תבע את החברה וזכה. משרדנו ייצג גם את העובדים בהליך פירוק החברה.... קרא עוד

העלאת שיעור דמי מחלה

  בתיקון שבוצע בחוק דמי מחלה (פורסם ברשומות ביום 28.3.11), הוגדל שיעור התשלום שיקבל עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כדלקמן: יום מחלה שיעור התשלום המעודכן (החל מיום 1.4.2011) שיעור התשלום לפני... קרא עוד

התיקון החדש (תיקון מספר 24) לחוק הגנת השכר יצר מהפך של ממש ומפנה דרמטי בכל הקשור בזכויות עובדים בישראל ובמעמד העובד בבואו לתבוע את זכויותיו בב

ביום ראשון ה – 1.2.2009 יכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת השכר המטיל חובות חדשות ומהותיות על מעסיקים.  מטרת התיקון הינה ליצור שקיפות בתלוש השכר ובתשלומים המשולמים לעובד, תוך קביעת סנקציות חמורות... קרא עוד

9 בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002, מיום 21.3.2002, מעסיקים מחוייבים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם.

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002, מיום 21.3.2002, מעסיקים מחוייבים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. בדרך זו, ניתן למנוע היווצרות מצבים בהם יובטחו לעובדים תנאי עבודה עם... קרא עוד