English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

דיני חוזים

דיני חוזיםמשרדנו עוסק בתחום דיני החוזים הן במסגרת חוזית – מסחרית, הן בתחום המשפטי- פיננסי והן בתחום הבין לאומי.
המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי מהשלב הטרום חוזי (משא ומתן) שהנו חלק בלתי נפרד וחשוב ביצירת יחסים חוזיים דרך שלב כריתת החוזה והתחייבות הצדדים ועד למימוש החוזה ו/או הסעדים הנובעים מהפרתו על ידי אחד הצדדים; המשרד עוסק במגוון רחב של חוזים בתחום האזרחי תוך דגש על חוזים בעלי מאפיינים מסחריים.