English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

דיני עבודה

דיני תאגידים

משרדנו שם לו דגש מיוחד על תחום משפטי זה והיבטיו השונים
משרדנו מייצג לקוחות רבים (חלקם מהגדולים ביותר במשק הישראלי) בתחום זה.

להלן נושאים נבחרים בהם משרדנו מטפל:
 • יחסי עובד – מעביד – מבחנים לקביעתם ותחולתם
 • זכאות לתשלום פיצוי פיטורים
 • הזכות לשימוע טרם פיטורים
 • פדיון הודעה מוקדמת
 • פיצויים בגין הלנת שכר
 • תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי הבראה ודמי חגים
 • זכאות לחופשה שנתית
 • טיפול בתביעות מכוח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב – בעקבות חקיקתו של תיקון 24 לחוק יסודות התקציב, אשר העניק סמכויות נרחבות למשרד האוצר בקביעת הסדרי
 • שכר ופרישה חליפיים
 • זכויות עובדים בהליכי הפרטה, הבראה ופירוק
 • טיפול בחוזי בכירים
 • תחולתם של צוי הרחבה במשק
 • הסכמים והסדרים קיבוציים – לרבות עריכתם ורישומם.
 • הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד