English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

זכויות יוצרים ותנאי שימוש באתר

שלום רב וברוכים הבאים לאתר – www.lawyers-firm.co.il (להלן: "האתר").
אנו מקווים שתיהנו מהגלישה, ואנו עומדים לרשותכם בכל עניין שיידרש.
השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתשומת לבכם – השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה:
איננו אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתראו בגישה לאתר.אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הגולשים באתר לכך שחלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטתנו; לפיכך אין אנו יכולים לקבל כל אחריות על הנוסחיםוהתכנים; בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל הגולש במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדנו – יהיה המידע המצוי במשרדנו המחייב. כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושו הבלעדי של גיא ויצ'לבסקי משרדעורכי דין ונוטריון. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע, מאמרים וחומרשהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות הגולש/ת כמו שהם ואיןבאמור בדפים ולא במידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהןעם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור. לפני ביצוע כל פעולה, עסקה,השקעה ו/או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש להיוועץ ביועץמקצועי מוסמך בתחום הרלבנטי. בכל מקרה אין התכנים באתר מהווים ייעוץ משפטי כלשהו או תחליףלייעוץ כזה, וגיא ויצ'לבסקי משרד עורכי דין ונוטריון או מי מעובדיו לא יהיו אחראיםולא ישאו בכל אחריות בגין כל פעולה אשר תבוצע או לא תבוצע בהסתמך על תוכנו של אתרזה. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושארזכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בהכדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקיםויתכן שמידע המצוי באתר אינו עדכני, למרות שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות,אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. אנו לא נהיה אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש/ת עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן לא נהיה אחראיםלנזק שייגרם כתוצאה ממעבר באמצעות קישורית ("לינק") לאתרים אחרים ו/או באמור בהם. כמו כן, יש לדעת כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר; אנו לא נהיהאחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות הגולש/ת או מידע שנמסרעל ידיו/יה לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפריצה זו. עורכי האתר והמשרד עשו כמיטב יכולתם לכלול באתר חומר ומידע בעל אמינות ואיכות; המידע שבאתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע ומומלץ לקורא לקבל יעוץ מקצועי אישי בכל עניין הנובע ממידע הכלול באתר זה.

עורכי האתר והמשרד לא ישאו באחריות לתוצאות הנובעות מהסתמכות על המידע המתפרסם באתר.
גלישה נעימה.