English   Español   简体中文   繁体中文
05.08.2020

מחלקת בנקאות

דיני תאגידיםלמשרדנו מחלקה מיוחדת בתחום הבנקאות ובמסגרת זו משרדנו מייצג מספר בנקים בכל רחבי המדינה.
תחום הבנקאות דורש מיומנות ומומחיות מיוחדת אותה משרדנו יעניק לך בתחומים הבאים :

יחסי בנק-לקוח (לרבות הפרה של סודיות בנקאית).

חתימה על הסכמים לרבות על הסכמי הלוואה.

הגנות בתביעות כנגד ערבים (רגיל, מוגן וכיוצ"ב).

תביעות מכל סוג כנגד הבנק.

הגנה כנגד תביעה אשר הבנק הגיש בגין חובות (עו"ש, הלוואות, אשראי, משכנתא).

הסדר חובות.

טיפול במתן אשראים ומימון.

מימוש בטוחות ואגרות חוב.

תביעות לביטול הגבלה בחשבון הבנק.

תביעות לשון הרע כנגד הבנק (לדוגמא – כאשר מחזירים ללקוח שיק ללא סיבה).

עבירות בתחום שוק ההון לרבות בחדרי העסקאות ובדגש מיוחד על תחום המט"ח.

יעוץ לנושאי משרה.

טיפול בנושאים מול בנק ישראל והמפקח על הבנקים.

התמחות ספציפית בתחום דיני העבודה בשאלות משפטיות בתחום דיני העבודה הקשורים לבנקים.

ועוד תחומים רבים